• Μυριγγοτομή (παρακέντηση τυμπάνου)
  • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
  • Ενδοτυμπανικές εγχύσεις
  • Χειρουργική χρόνιας ωτίτιδας- Τυμπανοπλαστική -Μαστοειδεκτομή
  • Χειρουργική ωτοσκλήρυνσης-Αναβολοτομή
  • Χειρουργική Εξοστώσεων
  • Αφαίρεση προωτιαίου συριγγίου